CONTRACT DE AMANET

  1. La incheierea contractului de imprumut cu amanetul, clientul trebuie sa prezinte un act de identitate ( Buletin sau Carte de identitate,  Pasaport, Permis auto).
  2. Comisionul este recalculabil in functie de perioada efectiva a imprumutului, dar nu mai putin de 5 zile.
  3. Contractul de imprumut cu amanetul poate fi prelungi de cate ori vrea titularul contractului pentru o noua perioada, cu conditia achitarii comisionului la zi.
  4. La prelungirea contractului de imprumut cu amanetul se poate prezenta orice persoana, nu numai titularul contractului, fara a fi necesara imputernicire prealabila.
  5. Imprumutul poate fi achitat si in rate cu conditia achitarii comisionului la zi.
  6. Retragerea bunurilor amanetate poate fi efectuata de titularul contului si de persoana inputernicita ( care trebuie neaparat trecuta pe contract in momentul incheierii contractului ) prezentand un act de indentitate ( Buletin sau Carte de identitate, Pasaport, Permis auto ).

 

                 CONTRACT DE AMANET
NR. {nr_contract} / {data_contract}

Intre:
{nume_firma}({marca}), inregistrat la ONRC sub nr. {RC_firma}, cod unic de inregistrare: {CUI_firma}, cu sediul in {sediu_firma}, prin Punct Lucru deschis in {sediu_pl} in calitate de CREDITOR si
Dl/Dna {nume_client}, domiciliat/a in {sediu_client}, CNP:{cnp_client}, telefon: {tel_client}, denumit in continuare DEBITOR, a intervenit prezentul contract de amanet incheiat in conditiile de mai jos:
ART 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului contract il constituie predarea de catre DEBITOR a bunului proprietatea sa, mentionat si descris pe verso(anexa1), ce face parte integranta din prezentul contract, in amanet CREDITORULUI, spre garantia restituirii sumei de {suma_credit} lei, primita de acesta de la CREDITOR, precum si a comisionului aferent, comision calculat conform prevederilor art.3 si art.5 al.4 din prezentul contract;
ART 2 – EVALUAREA BUNULUI:
Partile convin ca evaluarea bunurilor prevazute la art.1 sa se faca de comun acord, conform evaluarii stabilite si efectuate de parti, valoarea stabilita fiind considerata VALOAREA DE INLOCUIRE A BUNURILOR (vezi anexa1). Partile sunt de acord, ca in urma evaluarii, din gramajul brut al obiectelor din metale pretioase, sa se scada greutatea materialelor auxiliare.
ART 3 – TERMENUL DE RAMBURSARE SI COMISIONUL DATORAT:
DEBITORUL se obliga ca in termen de {nr_zile} de zile (pana la data de {data_termen}), in intervalul orar {orar}, afisat in incinta punctului de lucru, sa restituie CREDITORULUI, suma primita, la care se adauga comisionul de {com_procent}%/zi({com_val_zi}lei/zi), adica {com_val} lei, suma totala de restituit fiind de {suma_tot} lei.
DEBITORUL poate prelungi termenul de restituire al sumei primite conform art. 1, cu achitarea prealabila a comisionului datorat pentru perioada anterioara in care s-a lasat bunul in amanet.
ART 4 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE CREDITORULUI:
CREDITORUL se obliga sa pastreze la dispozitia DEBITORULUI bunul amanetat, pe toata durata contractului, sa nu-l instraineze sau sa dispuna in alt mod de bun, sa restituie DEBITORULUI bunurile primite cu titlu de amanet, la data cand acesta isi indeplineste obligatia de plata stabilita la art. 3.
Dupa expirarea termenului de amanet prevazut la art.3, daca termenul de restituire al sumei primite nu a fost prelungit, CREDITORUL pastreaza inca {termen_gratie} zile calendaristice obiectul amanetat, pe care DEBITORUL il poate recupera in oricare zi din aceasta perioada de asteptare, platind un comision de {comision_t_gratie}%/zi calendaristica de intarziere cu un termen de gratie de {zile_gratie} zile in care comisionul este 0%/zi.
CREDITORUL este indreptatit, la expirarea termenelor prezentului contract, a fi platit cu preferinta din bunurile amanetate inaintea altor creditori ai DEBITORULUI, valoarea debitului final fiind stabilita de parti la art. 3 si art. 5 al.4. CREDITORUL este in drept sa ia orice masura pe care o apreciaza de cuviinta, care sa duca la valorificarea gajului, pentru recuperarea creantei sale la expirarea prezentului contract.
CREDITORUL se obliga, ca in cazul pierderii fortuite a bunului amanetat, din motive diferite de cele aratate la art.8, la plata unor despagubiri catre DEBITOR in suma totala de {val_gaj} lei(valoarea de inlocuire a bunului), fara alte pretentii materiale ulterioare, aceasta suma fiind considerata valoarea de inlocuire a bunului . Obligatiile DEBITORULUI nu se exclud in acest caz.
In perioada in care bunul este lasat in amanet, CREDITORUL poate intreprinde orice actiune in vederea reevaluarii bunului.
ART 5 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE DEBITORULUI:
DEBITORUL garanteaza ca bunurile predate in amanet sunt proprietatea sa si raspunde personal de provenienta acestora, fiindu-i prezumata buna credinta la incheierea prezentului contract. DEBITORUL declara pe propria raspundere ca bunurile amanetate nu provin din savarsirea unei infractiuni si nu fac obiectul vreunui litigiu. Raspunderea pentru viciile ascunse privind obiectele amanetate revine exclusiv DEBITORULUI.
In cazul in care CREDITORUL a fost indus in eroare in mod voit de catre DEBITOR la evaluarea bunurilor lasate in gaj sau se dovedeste ca bunurile provin din savarsirea unei infractiuni/fapte prevazute de legea penala, DEBITORUL isi asuma obligatia de a restitui, in termen de 3 zile lucratoare de la notificarea CREDITORULUI, suma primita. In cazul in care devin incidente situatiile enumerate anterior, DEBITORUL declara ca intelege, ca {nume_firma} se va intoarce impotriva sa, in vederea recuperarii prejudiciului adus, urmand a plati daune–interese.
DEBITORUL este obligat sa verifice bunurile la restituire, astfel incat prin semnatura sa de restituire sa certifice si faptul ca nu are nici o obiectie privind calitatea acestora. Reclamatii ulterioare nu se accepta.
DEBITORUL este in drept de a-si ridica bunul amanetat si inainte de expirarea termenului convenit, adica inainte de data de:{data_termen}, cu recalcularea comisionului dar acesta nu poate fi mai mic decat comisionul datorat pentru o perioada de {termen_minim} zile.
ART 6 – CLAUZE SPECIALE:
Eu, DEBITORUL consimt ca in baza Art.376 Cod Pr.Civ., prezentul contract sa fie investit cu formula executorie la expirarea termenelor de restituire prevazute la art.3 si art.4 al.2 din contract, fara vreo alta formalitate prealabila. CREDITORUL poate vinde bunul amanetat, inclusiv in regim de consignatie, pentru recuperarea sumei, comisioanelor si taxelor datorate precum si alte cheltuieli efectuate pentru pastrarea bunului, la orice pret va dori, fara ca DEBITORUL sa fie indrituit la primirea unor eventuale diferente de bani. De asemenea eu, DEBITORUL consimt ca la expirarea contractului de amanet orice persoana va putea achita pretul prezentului contract urmand ca aceasta sa primeasca in proprietate bunul lasat in gaj. Persoana care achita obligatiile prezentului contract se subroga in toate drepturile si obligatiile avute de DEBITOR.
Eu, DEBITORUL, cunoscand dispozitiile legii penale privind falsul in declaratii precum si consecintele juridice generate de declaratiile neadevarate, declar pe propria raspundere ca sunt in deplinatatea facultatilor mintale, sunt unicul proprietar al bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, care sunt libere de sarcini si nu fac obiectul vreunui gaj sau alte garantii de orice fel.
De asemenea, DEBITORUL se obliga ca, ulterior incheierii prezentului contract, nu va greva sau permite existenta oricarei sarcini asupra bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, in beneficiul unor terti.
ART 7 – CALCULUL TERMENELOR:
Partile convin ca termenele prevazute in prezentul contract sa se calculeze pentru fiecare zi calendaristica, ziua semnarii contractului si ziua implinirii termenului luandu-se in calcul.
 ART 8 – FORTA MAJORA:
Pierderea bunului amanetat datorita unui caz de forta majora constituit din orice moment imprevizibil cum sunt calamitatile naturale, incendii, razboi si altele asemenea, exonereaza CREDITORUL de raspundere.
Prezentul contract reprezinta vointa partilor conform Art. 969 Cod Civ. si s-a incheiat azi {data_contract_timp} in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta avand aceeasi forta juridica.

CREDITOR
{nume_firma}
 DEBITOR  

 

 

AMANET CEASURI DE LUX

Acceptam orice ceas de lux, original, de la firme consacrate cu o verificare in prealabil. Ceasul trebuie sa functioneze, si sa se prezinte in conditii bune din punct de vedere estetic. Te rugam sa ne trimiti cat mai multe detalii despre ceasul tau, marca ceasului, anul de fabricatie, starea generala. Pentru o cotatie mai precisa